ใบปลอดหนี้ คืออะไร

ใบปลอดหนี้ คืออะไร

  ใบปลอดหนี้ คือ หนังสือที่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ออกให้ว่าห้องชุดนี้ไม่มีหนี้ค้างค่าส่วนกลาง,ค่าสาธารณูปโภค, ค่าประปา ,ค่าไฟฟ้า ต่างๆ ซึ่งการออกหนังสือใบปลอดหนี้นี้เป็นหน้าที่ของทางนิติบุคคลที่จะต้องออกให้ลูกบ้าน เมื่อมีการร้องขอ ใบปลอดหนี้ต้องลงนามโดยผู้จัดการนิติบุคคลจึงจะมีผลตามกฏหมาย

   โดยปกติใบปลอดหนี้หากไม่ระบุเวลามา จะใช้ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร  หรือหากนิติบุคคลอาคารบางที่ อาจระบุ 15 วัน หรือ30 วัน ก็ใช้ได้ตามที่นิติบุคคลระบุมา นิติบุคคลอาคารชุดบางที่อาจมีค่าดำเนินการในการออกเอกสารใบปลอดหนี้ อัตราปกติอยู่ที่ 200-500 บาท

   ใบปลอดหนี้จำเป็นต้องใช้ในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด ทั้งซื้อ,ขาย,ให้,รับมรดก,ขายฝาก และอื่นๆ ค่ะ ในอดีตการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ไม่ต้องใช้ใบปลอดหนี้ทำให้ผู้ซื้อซื้อห้องชุดมาราคาถูก แต่กลับต้องมาใช้หนี้ค่าส่วนกลาง,น้ำ,ไฟ,สาธารณูโภคอื่นๆ แทนเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมอีกมาก บางครั้งโดนจ่ายหนี้แทนเจ้าของเดิมเป็นแสนๆ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ต่อมากฎหมายจึงกำหนดให้ การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจะต้องมีใบปลอดหนี้ด้วย 

  “ ด้วยพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 29 วรรคสองกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ เมื่อห้องชุดดังกล่าวปลอดจากหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 โดยต้องมีหนังสือรับรองการปลอดหนี้คราวที่สุดจากนิติบุคคลอาคารชุดมาแสดง ”

  หมายเหตุ  การไถ่ถอนขายฝากห้องชุดก็เช่นกัน จำเป็นต้องใช้ใบปลอดหนี้ เนื่องจากการขายฝากถือว่ากรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้รับซื้อฝาก ดังนั้นการไถ่ถอนขายฝากห้องชุดกรรมสิทธิ์จะโอนกลับไปยังผู้ขายฝาก  เจ้าหน้าที่สนง.ที่ดินจึงต้องถามหาใบปลอดหนี้ค่ะ