ผู้รับจำนองต้องระวังอะไรบ้าง

ผู้รับจำนองต้องระวัง

          ผู้รับจำนองบ้านที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน  ควรติดต่อกับเจ้าของทรัพย์หรือ เจ้าของที่ดินโดยตรงและควรตรวจดูที่ดินทรัพย์สินที่จำนองว่ามีอยู่จริงตรงกับโฉนด  เคยปรากฏว่ามีผู้นำโฉนดที่ดินไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแต่ ที่ดินตามโฉนดนั้นกลับเป็นถนนเหลือจากการจัดสรรหรือ ที่ดินตามโฉนดนั้นพังลงน้ำไปหมดแล้ว ดังนั้นผู้รับจำนองจึงไม่ควรรับจำนอง หรือ ติดต่อทำสัญญากับคนอื่น หรือผู้ที่อ้างว่าเป็นตัวแทน เพราะถ้าปรากฏในภายหลังว่าบุคคลนั้นทำใบมอบฉันทะหรือใบมอบอำนาจปลอมขึ้นแล้ว นำที่ดินแปลงอื่นมาจำนองแม้เราผู้รับจำนองจะมีความสุจริตอย่างไร  เจ้าของอันแท้จริงก็มีสิทธิติดตามเอาคืนที่ดินของเขาได้โดยไม่ต้องไถ่ถอน