ผู้จำนองต้องระวังอะไรบ้าง

ผู้จำนองต้องระวังอะไรบ้าง

      ผู้มีสิทธิจำนองได้คือเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ถ้าเจ้าของจำนองทรัพย์สินด้วยตนเองก็ไม่มีปัญหา ตรงไปตรงมาอยู่แล้ว แต่ในกรณีถ้ามอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปทำ การจำนองแทน ควรเขียนใบมอบอำนาจให้ชัดเจน

ข้อควรระวัง คือ ควรเขียนใบมอบฉันทะหรือใบมอบอำนาจให้ชัดเจนว่า ให้ทำการจำนองอะไร กับจำนองกับใคร จำนองเท่าไร เป็นต้น ไม่ควรเซ็นแต่ชื่อแล้วปล่อยค้างไว้ให้บุคคลอื่น ซึ่งผู้รับมอบอำนาจอาจกรอกข้อความเอาเองแล้วนำไปทำประการอื่นที่ไม่ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบอำนาจเช่น อาจเพิ่มเติมข้อความว่ามอบอำนาจให้โอนขาย เป็นต้น แล้วขายเอาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเสีย ซึ่งทำให้เราผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ผู้มอบอำนาจอาจจะต้องถูกผูกพันตามสัญญาซื้อขายนั้น เพราะถือว่าผู้มอบอำนาจประมาทเลินเล่ออยู่ด้วยนั่นเอง

ข้อแนะนำ การทำนิติกรรม ต่างๆ เหล่านี้ มีความสำคัญมาก ให้มาทำด้วยตัวเองจะเป็นการดีที่สุดทุกๆฝ่ายค่ะ อีกทั้งปัจจุบัน มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมากมาย ทั้ง สามีฟ้อง ภรรยา, ภรรยาฟ้องสามี, พ่อแม่ฟ้องลูก เป็นต้น ทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับจำนองไม่รับจำนองให้ และเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน ไม่ยอมทำให้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะ ไม่อยากวุ่นวายกรณีหากเกิดปัญหาขึ้นค่ะ