สัญญาจำนองจะระงับเมื่อใด

ถาม สัญญาจำนองจะระงับเมื่อใด

ตอบ สัญญาจำนองจะระงับเมื่อ

(1) เมื่อหนี้ที่เป็นประกันระงับหรือหมดสิ้นไป ยกเว้นการขาดอายุความ

(2) เมื่อผู้รับจำนองทำหนังสือปลดหนี้ให้ผู้จำนอง

(3) เมื่อผู้จำนองหลุดพ้น เช่นมีการชำระหนี้เป็นการครบถ้วนแล้ว

(4) เมื่อมีการไถ่ถอนจำนอง

(5) เมื่อมีการบังคับจำนองและมีการขายทอดตลาดทรัพย์ซึ่งจำนองต้องถือว่าสัญญา จำนองระงับซึ่งเจ้าหนี้ผู้รับจำนองอันดับหลังไม่ต้องไปฟ้องบังคับจำนองอีก เพียงแต่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลขอรับชำระหนี้ของตนตามลำดับการจำนองเท่านั้น