เมื่อกฎหมายห้ามผู้รับจำนองเอาทรัพย์จำนองเป็นของตนเองก่อนมีการจดทะเบียน หรือก่อนถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ แต่หากเป็นกรณีที่ถึงกำหนดชำระหนี้แล้วผู้จำนองหรือผู้รับโอนไม่ยอมชำระหนี้ ผู้รับจำนองจะเอาทรัพย์หลุดเป็นของตนเองได้หรือไม่

ถาม เมื่อกฎหมายห้ามผู้รับจำนองเอาทรัพย์จำนองเป็นของตนเองก่อนมีการจดทะเบียน หรือก่อนถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ แต่หากเป็นกรณีที่ถึงกำหนดชำระหนี้แล้วผู้จำนองหรือผู้รับโอนไม่ยอมชำระหนี้ ผู้รับจำนองจะเอาทรัพย์หลุดเป็นของตนเองได้หรือไม่


ตอบ ผู้รับจำนองสามารถเอาทรัพย์หลุดเป็นของตนเองได้ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผู้จำนองหรือลูกหนี้ ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี
(2) ผู้จำนองไม่สามารถหรือไม่ได้แสดงให้ศาลเห็นว่าราคาทรัพย์ที่จำนอง มากกว่าจำนวนหนี้ที่ต้องชำระ
(3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือไม่มีบุริมสิทธิ์ (สิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น ซึ่งกฎหมายได้จัดลำดับไว้) ได้มีการจดทะเบียนไว้