การบังคับจำนองจะต้องทำอย่างไร

ถาม การบังคับจำนองจะต้องทำอย่างไร


ตอบ การบังคับจำนองแบ่งเป็น 2 อย่าง

(1) การบังคับจำนองกับผู้จำนองโดยตรงผู้รับจำนองจะต้องทำเป็นจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จำนอง ให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งปกติก็จะใช้เวลาประมาณ 30 วัน เมื่อครบกำหนดชำระแล้วผู้จำนองยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ไม่ยอมชำระหนี้  ผู้รับจำนองต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลทำการยึดทรัพย์ที่จำนองนำออกขายทอดตลาด โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี นำเงินมาชำระหนี้ให้ผู้รับจำนอง


(2) การบังคับจำนองกับผู้รับโอนทรัพย์ ซึ่งได้มีการจำนองไว้ กฎหมายอนุญาตให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างจำนองได้ ซึ่งการจำนองก็ยังผูกพันกับตัวทรัพย์ตลอดไปจนกว่าจะมีการไถ่จำนองหรือบังคับจำนอง ในกรณีนี้ผู้รับจำนองที่ประสงค์จะบังคับจำนองจะต้องทำจดหมายแจ้งไปยังผู้รับโอนเป็นเวลา 1 เดือนซึ่งไม่ใช่ 30 วันกล่าวคือจะต้องดูว่าเดือนใดมีกี่วันก็ต้องบอกกล่าวให้ครบวันของแต่ละ เดือนซึ่งเมื่อครบแล้วผู้รับโอนทรัพย์สินยังไม่ยอมชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็ต้องฟ้องคดี เพื่อให้ศาลสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์จำนองนำออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้เช่นเดียวกัน