ต้องการไถ่ถอนขายฝาก แต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับขายฝากได้ ทำอย่างไร

ต้องการไถ่ถอนขายฝาก แต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับขายฝากได้ทำอย่างไร

กรณีผู้ขายฝากต้องการนำเงินไปชำระหนี้ให้กับผู้รับซื้อฝากเพื่อไถ่ถอนขายฝาก แต่ไม่สามารถนำเงินที่เป็นสินไถ่ไปชำระแก่ผู้รับซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  เช่นติดต่อไม่ได้ บ่ายเบี่ยง ไม่ยอมไป "ให้ผู้ขายฝากนำเงินสินไถ่ดังกล่าวไปวางทรัพย์ภายในกำหนดเวลาขายฝากโดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ได้ที่สำนักงานบังคับคดี "

เมื่อผู้ขายฝากดำเนินการวางทรัพย์ดังกล่าวแล้วจะมีผลให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขายฝากตกเป็นของผู้ซื้อฝาก (ผู้ไถ่นับแต่เวลาที่วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่  เมื่อวางทรัพย์แล้วผู้ขายฝาก(ผู้ไถ่ ควรนำหลักฐานการวางทรัพย์ดังกล่าวพร้อมสำเนาโฉนดที่ดินไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอจดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝาก พนักงานเจ้าหน้าที่จะหมายเหตุกลัดติดไว้ในโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินและลงบัญชีอายัดให้ทราบถึงกรณีวางทรัพย์  กรณีนี้ถือว่าเป็นการไถ่ถอนแล้ว ผู้รับซื้อฝากจะทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดต่อไปอีกไม่ได้