จำนอง คืออะไร

จำนอง คืออะไร

   การจำนองที่เรามักเห็นกันทั่วไป มักเป็นการซื้อบ้านแต่มีเงินสดไม่พอเพียง จึงต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือยืมเงินจากธนาคารซื้อบ้านหรือจำนองบ้านกับธนาคารนั่นเอง เช่นเดียวกันการกู้เงินระหว่างชาวบ้านทั่วไปหรือกู้เงินจากบุคคลหรือนิติบุคคล ก็สามารถทำสัญญาจำนองได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความไว้เนื้อเชื่อใจ ความสัมพันธ์ของผู้กู้และผู้ให้กู้

  จำนอง หมายถึงสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า "ผู้จํานอง"เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า "ผู้รับจํานอง" เป็นประกันการชําระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจํานอง (ป.พ.พ.มาตรา ๗๐๒) เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับเอาทรัพย์สินที่จำนองได้ ผู้จำนองอาจจะเป็นตัวลูกหนี้เองที่เอาทรัพย์สินมาจำนองเจ้าหนี้(ลูกหนี้ชั้นต้น)หรือบุคคลอื่นเอาทรัพย์สินมาจำนองเจ้าหนี้ก็ได้(บุคคลที่สาม)

  ลักษณะของสัญญาจำนอง

1. เป็นกรณีที่ผู้จำนองนำทรัพย์สินไปตราไว้แก่ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นการประกันชำระหนี้ของลูกหนี้โดยผู้จำนองอาจเป็นลูกหนี้เอง หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้

2. ผู้จำนองเพียงแต่เอาทรัพย์สินไปตราไว้เป็นประกันเท่านั้น ไม่จำต้องส่งมอบทรัพย์สินจำนองนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

3. ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ที่จะรับชำระหนี้จากทรัพย์ที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ

4. การโอนทรัพย์จำนองแก่บุคคลภายนอกไม่มีผลกระทบต่อการจำนอง ผู้รับจำนองยังสามารถบังคับจำนองกับทรัพย์จำนองนั้นได้

5. สัญญาจำนองเป็นสัญญาอุปกรณ์เพราะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้

ทรัพย์ที่จำนองได้

1. อสังหาริมทรัพย์

2. สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่จดทะเบียนแล้ว

3. สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนเฉพาะการ เช่น เครื่องจักรที่ได้มีการจดทะเบียนตาม พรบ. จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 เป็นต้น

ที่มา http://www.dol.go.th