จำนอง คืออะไร

จำนอง คืออะไร

   การจำนองที่เรามักเห็นกันทั่วไป มักเป็นการซื้อบ้านแต่มีเงินสดไม่พอเพียง จึงต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือยืมเงินจากธนาคารซื้อบ้านหรือจำนองบ้านกับธนาคารนั่นเอง เช่นเดียวกันการกู้เงินระหว่างชาวบ้านทั่วไป หรือกู้เงินจากบุคคลหรือนิติบุคคล ก็สามารถทำสัญญาจำนองได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความไว้เนื้อเชื่อใจ ความสัมพันธ์ของผู้กู้และผู้ให้กู้

  จำนอง หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา "ผูจํานอง"เอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา "ผูรับจํานอง" เปนประกันการชําระหนี้โดยไมสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูรับจํานอง (ป.พ.พ.มาตรา ๗๐๒) เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับเอาทรัพย์สินที่จำนองได้ ผู้จำนองอาจจะเป็นตัวลูกหนี้เองที่เอาทรัพย์สินมาจำนองเจ้าหนี้(ลูกหนี้ชั้นต้น)หรือบุคคลอื่นเอาทรัพย์สินมาจำนองเจ้าหนี้ก็ได้(บุคคลที่สาม)

  ลักษณะของสัญญาจำนอง

1. เป็นกรณีที่ผู้จำนองนำทรัพย์สินไปตราไว้แก่ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นการประกันชำระหนี้ของลูกหนี้โดยผู้จำนองอาจเป็นลูกหนี้เอง หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้

2. ผู้จำนองเพียงแต่เอาทรัพย์สินไปตราไว้เป็นประกันเท่านั้น ไม่จำต้องส่งมอบทรัพย์สินจำนองนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

3. ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ที่จะรับชำระหนี้จากทรัพย์ที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ

4. การโอนทรัพย์จำนองแก่บุคคลภายนอกไม่มีผลกระทบต่อการจำนอง ผู้รับจำนองยังสามารถบังคับจำนองกับทรัพย์จำนองนั้นได้

5. สัญญาจำนองเป็นสัญญาอุปกรณ์เพราะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้

ทรัพย์ที่จำนองได้

1. อสังหาริมทรัพย์

2. สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่จดทะเบียนแล้ว

3. สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนเฉพาะการ เช่น เครื่องจักรที่ได้มีการจดทะเบียนตาม พรบ. จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 เป็นต้น

  ประเภทการจดทะเบียน

ประเภทการจดทะเบียนมีใชทั้ง “จํานอง” และ “ จํานองเปนประกัน” ไมวาจะใชอยางไรมีความหมายอยางเดียวกัน แตสําหรับธนาคารและสหกรณหรือสวนราชการ เปนผูรับจํานอง ไดปฏิบัติเปนประเพณีวา ใชประเภท “จํานองเปนประกัน” นอกนั้นใชประเภท “จํานอง

๑. จํานอง หมายถึงการจดทะเบียนจํานองที่ดินทั้งแปลงหรือสิ่งปลูกสรางทั้งหลังหรือที่ดินทั้งแปลงพรอมสิ่งปลูกสราง ไมวาที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางมีเจาของคนเดียวหรือหลายคนผูที่เปนเจาของทุกคนนั้นจํานองพรอมกัน

๒. จํานองเฉพาะสวน หมายถึงการจํานองอสังหาริมทรัพยที่มีเจาของรวมกันหลายคนโดยผูเปนเจาของคนหนึ่งหรือหลายคนไมใชเจาของทั้งหมด จํานองเฉพาะสวนของตน สวนของผูเปนเจาของคนอื่นไมไดจํานองดวยจํานองเฉพาะสวน ผูจํานองสามารถจํานองไดโดยไมตองใหเจาของรวมคนอื่นที่ไมไดจํานองดวยยินยอมหรือใหถอยคําแตอยางใด

๓. จํานองเพิ่มหลักทรัพยหมายถึงการจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนประกันหนี้ซึ่งไดจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยอื่นเปนประกันไวแลว แตผูรับจํานองเห็นวาทรัพยสินที่จํานองไวเดิมราคาไมคุมกับหนี้ที่จํานองหรือดวยเหตุผลอื่น จึงใหนําทรัพยสินอื่นมาจํานองเพิ่มเพื่อใหคุมกับจํานวนหนี้ที่จํานองเปนประกัน โดยใหถือจํานวนเงินที่จํานองและเงื่อนไขขอตกลงอื่นตามสัญญาจํานองเดิม การจํานองเพิ่มหลักทรัพย เจาของทรัพยสินที่จํานองเพิ่มหลักทรัพยจะเปนคนเดียวกับเจาของทรัพยสินที่จํานองเดิมหรือคนละคนกันก็ได นอกจากนี้อสังหาริมทรัพยที่จํานองไวเดิมกับอสังหาริมทรัพยที่นํามาจํานองเพิ่มหลักทรัพยจะเปนชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดก็ได เชน เดิมจํานองที่ดินมีโฉนดไว ตอมานําสิ่งปลูกสรางหรือที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนมาจํานองเพิ่มหลักทรัพยก็ทําได แตตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ กลาวคือ เจาของทรัพยสินตางนําทรัพยสินของตนมาประกันหนี้รวมกันในมูลหนี้รายเดียวกัน ผลของการจํานองเพิ่มหลักทรัพยในทางดานทางกฎหมายจึงเทากับเขาเปนลูกหนี้รวมกัน และผลทางทะเบียนที่ดินเทากับจํานองรวมกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจํานองเพิ่มหลักทรัพยนั้น ทุนทรัพยที่จํานองไมเพิ่มแตหลักประกันเพิ่ม

๔. ไถถอนจากจํานอง หมายถึงกรณีที่ไดชําระหนี้ที่จํานองเปนประกันโดยสิ้นเชิงแลว การจํานองจึงระงับสิ้นไปโดยผลของกฎหมาย แมไมจดทะเบียนก็สามารถใชบังคับในระหวางกันเองได แตถาจะใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกได ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่

๕. แบงไถถอนจากจํานอง หมายถึง กรณีจํานองที่ดินเปนประกันหนี้ไวรวมกันตั้งแต ๒ แปลงขึ้นไป หรือจํานองที่ดินไวแปลงเดียว ตอมามีการจํานองเพิ่มหลักทรัพยหรือมีการแบงแยกที่ดินนั้นออกไปเปนหลายแปลง โดยที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือยังมีการจํานองครอบติดอยูทั้งหมด หรือมีการจํานองครอบติดอยูตั้งแต ๒ แปลงขึ้นไป ตอมาไดมีการชําระหนี้อันจํานองเปนประกันบางสวน และผูรับจํานองยินยอมใหที่ดินบางแปลงพนจากการจํานองไป สวนที่ดินที่เหลือยังคงจํานองเปนประกันหนี้ที่เหลืออยูการจดทะเบียนในกรณีเชนนี้ คูกรณีทั้งสองฝายตองมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ผูรับจํานองจะทําหลักฐานเปนหนังสือใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูมีสิทธิไถถอนมาขอจดทะเบียนฝายเดียว ตามมาตรา ๘๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไมได

๖. ไถถอนจากจํานองบางราย หมายถึงกรณีที่มีการจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนประกันหนี้หลายราย แตการจํานองแตละรายนั้นไดจํานองไวในลําดับเดียวกัน หากลูกหนี้ไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ผูรับจํานองรายใดรายหนึ่งเสร็จสิ้นแลวยอมทําใหการจํานองในสวนที่เปนประกันหนี้รายนั้นระงับสิ้นไปดวย จึงเทากับวาเปนการไถถอนจากจํานองบางราย สวนการจํานองรายอื่นที่เหลือยังคงมีอยูตามเดิม(การที่ลูกหนี้ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้รายหนึ่งรายใด เปนเรื่องระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้รายนั้น ๆ เทานั้น ไมมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนี้รายอื่น ในการจดทะเบียนไถถอนจากจํานองบางราย จึงไม่จําเปนตองใหผูรับจํานองรายอื่น ๆ มาใหคํายินยอมหรือตกลงดวยแตอยางใด)

๗. ขึ้นเงินจากจํานอง หมายถึง กรณีที่มีการจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนประกันหนี้ไวแลวจํานวนหนึ่งตอมาคูกรณีตกลงเพิ่มจํานวนเงินที่จํานองเปนประกันใหสูงขึ้นจากเดิม จึงมาจดทะเบียนเพิ่มวงเงินที่จํานอง โดยมีเงื่อนไขและขอตกลงเชนเดียวกับสัญญาจํานองเดิม ทั้งเปนมูลหนี้เดียวกันกับสัญญาจํานองเดิม (หากหนี้ตางรายกันขึ้นเงินจากจํานองไมได จะตองจํานองอีกลําดับหนึ่ง) ในการขึ้นเงินจากจํานอง หากมีการคิดดอกเบี้ยในวงเงินที่เพิ่มขึ้นตางไปจากสัญญาจํานองเดิมก็ทําได การขึ้นเงินจากจํานองจะขึ้นกี่ครั้งก็ได โดยระบุจํานวนครั้งตอทายประเภท เชน “ ขึ้นเงินจากจํานองครั้งที่หนึ่ง” เปนตน

๘. ผอนตนเงินจากจํานอง หมายถึงกรณีมีการจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนประกันหนี้ไวแลวจํานวนหนึ่ง ตอมาไดมีการชําระหนี้ที่จํานองเปนประกันบางสวน หนี้สวนที่เหลือยังคงมีการจํานองเปนประกันอยูตอไปตามเดิม และคูกรณีตกลงลดจํานวนเงินที่จํานองเปนประกันไวเดิมลง จึงมาจดทะเบียนผอนตนเงินจากจํานองการผอนตนเงินจากจํานองจะมีการผอนตนสักกี่ครั้งก็ไดโดยระบุจํานวนครั้งตอทายประเภท เชน “ผอนตนเงินจากจํานองครั้งที่หนึ่ง” เปนตน

๙. ลดเงินจากจํานอง หมายถึง กรณีไดจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยไวแลวตอมาคูกรณีตกลงลดวงเงินจํานองใหต่ําลงกวาเดิม สวนขอตกลงอื่นเปนไปตามเดิม

๑๐. ปลอดจํานอง หมายถึง กรณีมีการจํานองที่ดินไวรวมกันตั้งแต๒ แปลงขึ้นไปหรือจํานองที่ดินไวแปลงเดียว ตอมามีการจํานองเพิ่มหลักทรัพยอันมีผลใหเปนการจํานองที่ดินรวมหลายแปลง หรือเดิมจํานองที่ดินไวแปลงเดียว ตอมามีการแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลงโดยที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือยังมีการจํานองครอบติดอยูทั้งหมด หรือมีการจํานองครอบติดอยูตั้งแต ๒ แปลงขึ้นไป ตอมาคูกรณีตกลงกันใหที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งหรือหลายแปลง (แตไมทั้งหมด) ที่มีการจํานองครอบติดอยู พนจากการจํานองโดยไมลดจํานวนเงินที่จํานองเปนประกัน สวนที่ดินแปลงที่เหลือยังคงมีการจํานองครอบติดอยูตามเดิมในวงเงินเดิม หรือกรณีที่มีการจํานองที่ดินไวแปลงเดียว ตอมามีการแบงแยกออกเปนหลายแปลงในขณะจดทะเบียนแบงแยก คูกรณีตกลงใหที่ดินบางแปลงที่แยกออกไปปลอดจํานอง บางแปลงครอบจํานองก็ทําไดเชนเดียวกัน

๑๑. โอนชําระหนี้จํานอง หมายถึง กรณีไดจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนประกันหนี้ไวแลว ตอมาคูกรณีตกลงกันใหโอนอสังหาริมทรัพยที่จํานองใหแกผูรับจํานองเพื่อเปนการชําระหนี้จํานองเปนประกัน ซึ่งมีผลเทากับการไถถอนจากจํานอง แลวขายใหผูรับจํานองในการโอนชําระหนี้จํานอง คูกรณีอาจตีราคาอสังหาริมทรัพยที่โอนนอยหรือสูงกวาจํานวนเงินที่จํานอง ถาคูกรณีตีราคาอสังหาริมทรัพยที่โอนสูงกวาจํานวนเงินที่จํานอง ผูรับจํานองอาจชําระเงินเพิ่มใหแกผูโอนก็ได ถาคูกรณีตีราคาอสังหาริมทรัพยที่โอนนอยกวาจํานวนเงินที่จํานองหนี้สวนที่เหลือจะเปนหนี้ที่ไมมีประกัน

๑๒. หลุดเปนสิทธิจากจํานอง หมายถึง กรณีที่จดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยไวแลว ตอมาลูกหนี้ไมชําระหนี้ที่จํานองเปนประกัน ผูรับจํานองจึงฟองศาลบังคับจํานองและเรียกเอาทรัพยที่จํานองหลุดเปนสิทธิ โดยพิสูจนตอศาลตามเงื่อนไขที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๗๒๙ บัญญัติไว จนศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหทรัพยที่จํานองหลุดเปนสิทธิแกผูรับจํานอง ดังนั้น การจดทะเบียนหลุดเปนสิทธิจากจํานองจะตองมีคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลมาแสดง แตไมใชคําพิพากษาตามยอมที่คูความตกลงกันเองวาใหเอาทรัพยที่จํานองหลุดเปนสิทธิโดยไมไดพิสูจนตอศาลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด การที่มีคําพิพากษาตามยอมเชนนี้ นาเปนการโอนชําระหนี้จํานอง

๑๓. โอนสิทธิการรับจํานอง หมายถึง กรณีที่อสังหาริมทรัพยไดจดทะเบียนจํานองไวแลว ตอมาผูรับจํานองไดโอนสิทธิเรียกรองในหนี้ที่จํานองเปนประกันใหแกบุคคลอื่น ซึ่งมีผลทําใหสิทธิการรับจํานองที่ไดจํานองเพื่อประกันหนี้ที่โอน ตกไปไดแกผูรับโอนสิทธิเรียกรองนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๐๕ (การที่สิทธิรับจํานองตกไปยังผูรับโอนสิทธิเรียกรอง เปนการตกไปตามผลของกฎหมาย ไมมีกฎหมายบังคับใหตองจดทะเบียน แตไมจดทะเบียน จะยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกไมไดตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๔๖)

๑๔. ระงับจํานอง (ปลดจํานอง) หมายถึง การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนประกันหนี้ไว้แลว ตอมาผูรับจํานองตกลงปลดจํานอง กลาวคือใหอสังหาริมทรัพยที่จํานองไวทั้งหมดพนจากการจํานองไปโดยยังไมมีการชําระหนี้ที่จํานองเปนประกัน หนี้ที่จํานองเปนประกันยังคงมีอยูในลักษณะเปนหนี้ธรรมดาที่ไมมีประกัน การปลดจํานองจึงทําใหการจํานองระงับสิ้นไปทั้งหมด

๑๕. ระงับจํานอง (ศาลขายบังคับจํานอง) หมายถึง กรณีจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนประกันหนี้ไวแลว ตอมาผูรับจํานองฟองบังคับจํานองหรือถอนจํานอง จนศาลไดสั่งใหขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยนั้น เมื่อขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยซึ่งจํานองตามคําสั่งศาลอันเนื่องมาแตการบังคับจํานองหรือถอนจํานอง การจํานองยอมระงับสิ้นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๔๔ (๕) ในการจดทะเบียนใหแกผูที่ซื้ออสังหาริมทรัพยไดจากการขายทอดตลาดของศาล เชนนี้ เนื่องจากเมื่อศาลขายทอดตลาดการจํานองยอมระงับสิ้นไปโดยผลของกฎหมายแลว ดังนั้น ไมวาผูที่ซื้อไดจะเปนผูรับจํานองหรือเปนบุคคลอื่นก็ตามผูซื้อยอมไดอสังหาริมทรัพยนั้นไปโดยไมมีการจํานองติดไปดวย พนักงานเจาหนาที่จึงตองจดทะเบียนใหจํานองระงับสิ้นไปเสียกอน โดยจดทะเบียนประเภทระงับจํานอง (ศาลขายบังคับจํานอง) แลวจดทะเบียนขายตามคําสั่งศาลใหแกผูซื้อไดตอไป

๑๖. ระงับจํานอง (หนี้เกลื่อนกลืนกัน) หมายถึง กรณีมีการจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนประกันหนี้ไวแลว ตอมาอสังหาริมทรัพยที่จํานองไดตกมาเปนของผูรับจํานอง ในลักษณะลูกหนี้เจาหนี้เปนบุคคลคนเดียวกัน หนี้ยอมเกลื่อนกลืนกัน การจํานองจึงระงับสิ้นไป เนื่องจากการที่หนี้ระงับดวยการเกลื่อนกลืนกันเชนนี้ เปนเรื่องสิทธิและความรับผิดในหนี้ตกอยูแกบุคคลคนเดียวกัน ดังนั้น ในการจดทะเบียนประเภทนี้พนักงานจาหนาที่จึงตองจดทะเบียนโอน เพื่อใหปรากฏชื่อผูรับจํานองเปนเจาของอสังหาริมทรัพยนั้นเสียกอนแลวจึงจดทะเบียนระงับจํานอง (หนี้เกลื่อนกลืนกัน)

๑๗. แกไขหนี้อันจํานองเปนประกัน หมายถึง การจดทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจํานองที่ไดจดทะเบียนไวแลวในสิ่งที่มิใชสาระสําคัญ เชน แกไขอัตราดอกเบี้ยจากรอยละ ๑๔ ตอป เปนรอยละ ๑๕ ตอป หรือเดิมจํานองเปนประกันหนี้ของนายก. และนายข. ตอมาแกไขโดยเลิกประกันหนี้ของนายก. คงประกันหนี้ของนายข. เพียงผูเดียว หรือเดิม นายก. และนายข. จํานองที่ดินเพื่อประกันหนี้ที่นาย ก. และนาย ข.กูรวมกัน ตอมาตกลงกันใหที่ดินสวนของ ก. พนจากการจํานองสวนที่ดินของนาย ข. ยังคงจํานองอยูตามเดิมในวงเงินจํานองแลวแตจะตกลงกัน (การแกไขหนี้อันจํานองเปนประกันโดยเพิ่มตัวลูกหนี้ทําไมได)

๑๘. แกไขเปลี่ยนแปลงจํานอง (แปลงหนี้ใหม) หมายถึงกรณีไดจดทะเบียนจํานองเปนประกันหนี้ไวแลว ตอมาคูกรณีขอแกไขเปลี่ยนแปลงจํานองในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงหนี้ เชน เปลี่ยนตัวลูกหนี้อันเปนการแปลงหนี้ใหม

๑๙. จํานองลําดับที่สอง หรือลําดับที่สาม ฯลฯ หมายถึง กรณีเจาของไดจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลหนึ่งแลวยังมิไดมีการไถถอน ในระหวางที่การจํานองยังคงมีอยูเจาของอสังหาริมทรัพยนั้นขอจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยเดียวกันนั้นแกผูรับจํานองเดิมอีกหรือจํานองแก่บุคคลอีกคนหนึ่งก็ยอมทําได โดยดําเนินการเชนเดียวกับการจดทะเบียนจํานองเวนแตใหระบุคําวาลําดับที่สองหรือลําดับที่สาม ฯลฯ ตามลําดับที่มีการจดทะเบียนตอทายคําวาจํานองในสัญญาและสารบัญจดทะเบียน การจํานองลําดับที่สอง กรณีที่เปนผูรับจํานองคนเดิม ปกติจะเปนเรื่องจํานองเปนประกันหนี้ตางรายกันหรือเปนหนี้คนละชนิดกันกับหนี้จํานองเปนประกันไวเดิม ถาประกันหนี้อยางเดียวกันแตเปนการเพิ่มวงเงิน ก็จะจดทะเบียนในประเภทขึ้นเงินจากจํานอง การจํานองจะมีกี่ลําดับก็ได และถามีการไถถอนจากจํานองจะไถถอนลําดับใดกอนหรือหลังก็ได

๒๐. โอนมรดกสิทธิการรับจํานอง หมายถึง กรณีไดจดทะเบียนจํานองอสังหาริมทรัพยไวแลวตอมาผูรับจํานองถึงแกกรรม ทายาทของผูรับจํานองอสังหาริมทรัพยดังกลาว มาขอรับมรดกสิทธิการรับจํานอง

๒๑. เปลี่ยนชื่อผูรับจํานอง (ระหวางกิจการที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน) หมายถึง กรณีขอจดทะเบียนเพื่อลบชื่อกิจการวิเทศธนกิจที่ตอทายชื่อธนาคารผูรับจํานองออกจากหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือกรณีขอเปลี่ยนชื่อผูรับจํานองระหวางกิจการที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน

๒๒. โอนตามกฎหมาย (ระหวางจํานอง) หมายถึง กรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันใหแกกองทุนในระหวางจํานอง โดยมีกฎหมายบัญญัติใหทรัพยสินของผูจํานองที่ใชเปนหลักประกันการชําระหนี้ ตกเปนของกองทุนที่รับภาระการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เชนโอนตามกฎหมาย (ระหวางจํานอง) (มาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๒๓. โอนตามขอตกลง (โอนกิจการทั้งหมด) หรือ โอนตามขอตกลง (โอนกิจการบางสวน)หมายถึง กรณีขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือขอจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจํานองอสังหาริมทรัพยหรือหองชุดที่สืบเนื่องมาจากที่ไดมีการโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนให้แก กันตามแผนควบรวมกิจการหรือแผนการดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน ๑ รูปแบบ (สถาบันการเงินตองเปนสถาบันการเงินตามความหมายในประกาศกระทรวงมหาดไทย)

 

ที่มา http://www.dol.go.th