จำนอง คืออะไร

  จำนอง,จดจำนองคืออะไร

   การจำนองที่เรามักพบเจอบ่อยๆคือการซื้อบ้านแต่มีเงินสดไม่พอเพียง จึงต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือยืมเงินจากธนาคารซื้อบ้าน ซึ่งก็คือการจำนองบ้านกับธนาคารนั่นเอง เช่นเดียวกันการกู้เงินระหว่างชาวบ้านทั่วไปหรือกู้เงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลก็ตาม ก็สามารถทำสัญญาจำนองได้ โดยสัญญาที่ทำที่กรมที่ดินที่ที่ดินหรือบ้านแปลงนั้นๆตั้งอยู่ ทั้งนี้ขึ้นกับความไว้เนื้อเชื่อใจ,ความสัมพันธ์ของผู้กู้และเจ้าของเงิน

   จำนองหมายถึงสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า "ผู้จํานอง" เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า "ผู้รับจํานอง" เป็นประกันการชําระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจํานอง  เมื่อลูกหนี้บิดพริ้วหรือผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิบังคับเอาทรัพย์สินที่จำนองได้ ( ซึ่งเรียกกันว่า บังคับจำนอง ) มาประมูลขายที่กองบังคับคดี โดยอาศัยขั้นตอนตามกฎหมาย เมื่อขายได้แล้วเงินส่วนหนึ่งต้องมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายต่างๆในการประมูลขาย ส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ผู้จำนองก็รับไป

   ลักษณะของสัญญาจำนอง

1. เป็นกรณีที่ผู้จำนองนำทรัพย์สินไปตราไว้แก่ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นการประกันชำระหนี้ของลูกหนี้โดยผู้จำนองอาจเป็นลูกหนี้เอง หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้

2. ผู้จำนองเพียงแต่เอาทรัพย์สินไปตราไว้เป็นประกันเท่านั้น ไม่จำต้องส่งมอบทรัพย์สินจำนองนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

3. ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ที่จะรับชำระหนี้จากทรัพย์ที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ

4. การโอนทรัพย์จำนองแก่บุคคลภายนอกไม่มีผลกระทบต่อการจำนอง ผู้รับจำนองยังสามารถบังคับจำนองกับทรัพย์จำนองนั้นได้

5. สัญญาจำนองเป็นสัญญาอุปกรณ์เพราะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้

   ทรัพย์ที่จำนองได้

1. อสังหาริมทรัพย์

2. สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่จดทะเบียนแล้ว

3. สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนเฉพาะการ เช่น เครื่องจักรที่ได้มีการจดทะเบียนตาม พรบ. จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 เป็นต้น

ที่มา http://www.dol.go.th