ขายฝาก คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 858
 • 0
ขายฝาก คืออะไร       ขายฝาก หรือสัญญาขายฝาก คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้...
อ่านต่อ
สินไถ่ คืออะไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 1664
 • 0
สินไถ่ คืออะไร    สินไถ่ คือยอดเงินที่ต้องมาชำระคืนแก่ผู้รับซื้อฝากเพื่อไถ่ทรัพย์ ซึ่งยอดสินไถ่จะมีระบุไว้ในส...
อ่านต่อ
ต้องการไถ่ถอนขายฝาก โฉนดที่ดิน แต่ผู้รับซื้อฝากอยู่ต่างประเทศ จะทำอย่างไร
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 219
 • 0
ถาม  ต้องการนำเงินไปชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนขายฝากโฉนดที่ดิน  แต่ผู้รับซื้อฝากอยู่ต่างประเทศ  จะทำอย่างไร &nbs...
อ่านต่อ
คำแนะนำเกี่ยวกับการขายฝากสำหรับผู้ขายฝาก
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 156
 • 0
คำแนะนำเกี่ยวกับการขายฝากสำหรับผู้ขายฝาก             ๑.  ขายฝาก คือสัญญาซื้อขาย...
อ่านต่อ
ข้อตกลงไม่ให้ผู้ซื้อฝากจำหน่ายทรัพย์สินที่ขายฝาก
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 130
 • 0
ข้อตกลงไม่ให้ผู้ซื้อฝากจำหน่ายทรัพย์สินที่ขายฝาก ในการตกลงขายฝาก คู่สัญญาตกลงกันไม่ให้ผู้ซื้อฝาก จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาย...
อ่านต่อ
กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สิน
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 110
 • 0
การไถ่ถอนจากขายฝาก กำหนดเวลาในการไถ่ถอนจากขายฝาก           (1) ถ้าเป็นกา...
อ่านต่อ
กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืนจากขายฝาก
 • 20 กุมภาพันธ์ 2017
 • 103
 • 0
กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืนจากขายฝาก ( ๑ ) ถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ต้องกำหนดเวลา ในการใช้สิทธิไถ่คืน ไม่เกิน ๑...
อ่านต่อ