เงินกู้เอกชน, สินเชื่อเอกชน....คืออะไร

เงินกู้เอกชน คืออะไร

     สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เป็นเงินกู้ที่บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีรายได้ประจำ หรือ มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ หรือ ผู้มีอายุมากเกิน 50 ปี ผู้มีปัญหาเรืื่องติดเครดิตบูโร และอื่นๆ อีกทั้งความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร การตรวจเชคเอกสารที่ละเอียด การตรวจประวัติการเงิน และการมีคุณสมบัติที่ไม่เพียงพอต่อการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จึงทำให้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักในการเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าว

    ดังนั้นทางออกของคนทั่วไป จึงมองหาแหล่งทุนที่เรียกกันว่า เงินกู้เอกชนหรือสินเชื่อเอกชนนั่นเอง  ซึ่งเงินกู้เอกชนนั้นจำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งก็คือโฉนดที่ดิน เป็นตัวค้ำประกันวงเงินกู้  ซึ่งมีหลายวิธีการดังต่อไปนี้

    1. กู้เงินโดยลูกหนี้มอบโฉนดให้เจ้าหนี้ถือไว้  โดยอาจทำสัญญากู้เงินกันไว้ และให้ลูกหนี้เซ็นใบมอบอำนาจเปล่าๆ ไว้ให้เจ้าหนี้  ซึ่งกรณีนี้ใช้ในกรณี คนรู้จักกัน ญาติกัน เพื่อนกัน ไว้ใจกัน โดยที่จำนวนเงินกู้ไม่สูงมากนัก วิธีนี้ง่ายและสะดวก แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเบี้ยว ก็มักจะสร้างปัญหาให้ปวดหัวกันทีเดียว

    2. รับจดจำนองบ้านที่ดิน จดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน ลูกหนี้ต้องนำโฉนดที่ดินมาจดจำนองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้หรือเจ้าของเงินหรือนายทุน แต่นายทุนจะให้วงเงินกู้ต่ำกว่าธนาคาร เพราะหากลูกหนี้เบี้ยวเงินกู้ เจ้าหนี้จะต้องฟ้องบังคับจำนอง ให้ศาลสั่งนำหลักทรัพย์มาขายทอดตลาด แล้วจึงนำมาคืนหนี้จำนอง ซึ่งเสียเวลากว่าจะได้เงินคืน ดังนั้นนายทุนเงินกู้มักไม่นิยมทำ หรืออาจรับจดจำนองให้ในกรณีพิจารณาเห็นว่าความเสี่ยงต่ำ ใช้วงเงินน้อย เช่นไม่เกิน 30% ของหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นต้น

    3. รับขายฝากบ้านที่ดิน  จดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน ลูกหนี้จะต้องนำโฉนดที่ดินจดทะเบียนขายฝากให้ผู้ให้กู้ หรือนายทุน โดยเสียค่าธรรมเนียมโอนและภาษีเท่ากับการซื้อขายจริง  เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้เจ้าหนี้โดยมีคำมั่นว่าซื้อคืนหรือไถ่คืนตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ หากครบกำหนดแล้วลูกหนี้ไม่นำเงินตามที่ตกลงกันหรือที่เรียกกันว่าสินไถ่มาชำระคืน กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของเจ้าหนี้อย่างเด็ดขาด ดังนั้นการขายฝาก จึงมักจะได้วงเงินกู้สูง 40-70 %  แล้วแต่สภาพคล่องของทรัพย์

    4. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ขายให้นายทุนหรือเจ้าของเงิน โดยผู้กู้จะต้องโอนขายบ้านหรือที่ดินให้แก่นายทุน โดยทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้อีกฉบับ เมื่อใดที่พร้อมหรือมีเงินแล้วก็จะซื้อกลับมา วิธีนี้มีข้อเสียก็คือ ต้องเสียค่าโอนทั้งขายและซื้อกลับมาอีก ทั้งยังต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3 % รวมเบ็ดเสร็จ เสียขาย ( 5%)+ ซื้อ (5% +3.3 %) รวม 13.3 % ซื่งผู้กู้ต้องชำระเองทั้งสิ้น กรณีเช่นนี้ผู้กู้หวังจะได้ประโยชน์ในแง่ที่จะยื่นขอกู้จากสถาบันการเงินได้ โดยใช้ชื่อบุคคลอื่น เช่นญาติ  พี่ น้อง เพื่อน ยื่นขอกู้แทนได้นั่นเอง

  รับจำนองบ้านที่ดิน (ข้อ2), รับขายฝากบ้านที่ดิน (ข้อ3)  เป็นบริการของ ban4cashที่ให้ค่ะ   สัญญาทำถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน เราไม่ต้องการยึดทรัพย์ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านลูกค้าให้มาไถ่ถอนทรัพย์ของท่านตามสัญญา ยินดีให้บริการ