ในกรณีที่มีผู้รับจำนองหลายคน หากมีการบังคับจำนอง และขายทอดตลาดแล้ว ผู้รับจำนองแต่ละคนมีสิทธิอย่างไร

ถาม ในกรณีที่มีผู้รับจำนองหลายคน หากมีการบังคับจำนอง และขายทอดตลาดแล้ว ผู้รับจำนองแต่ละคนมีสิทธิอย่างไร


ตอบ ผู้รับจำนองคนแรก มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนก่อนผู้รับจำนองคนหลัง