เอกสารที่ใช้ต้องใช้ในการจำนองขายฝาก

บุคคลธรรมดา

  โฉนดที่ดิน 

  ทะเบียนบ้าน

  บัตรประชาชน 

  ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)

  ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส) 

  หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)

  มรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)

  ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)

  ใบปลอดหนี้ (กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)

นิติบุคคล

  โฉนดที่ดิน

  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

  หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ 

  ข้อบังคับของนิติบุคคล 

  บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

  ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล

  หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล

  ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีบ้านปลูกเอง ไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร )

เอกสารทุกชนิดให้นำ ตัวจริง ไป และ ถ่ายเอกสาร พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว