ขายฝาก คืออะไร
  • 20 February 2017
  • 2,376
  • 0
ขายฝาก,สัญญาขายฝาก คืออะไร    ขายฝากหรือสัญญาขายฝาก คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อเหมือนการขายโดยทั่วไป แต่มีข้อตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือตกลงกันไว้โดยที่ข
อ่านต่อ